State Council Notice concerning Establishing the Central Work Committee to Spread Putonghua

Posted on Updated on

(2 February 1956)

On 28 January 1956, the State Council Plenary Meeting’s 23rd session decided to establish the Central Work Committee to Spread Putonghua, passed the appointments of  its organizational members, and decided that its work organs are set up in the Chinese Character Reform Committee.

It is hereby notified.

Central Work Committee to Spread Putonghua

Chair:              Chen Yi

Vice-chairs:    Guo Moruo, Kang Sheng, Wu Baozhang, Lu Dingyi, Lin Feng, Zhang Xiruo, Shu Sheyu

Members:       Ding Xilin, Ding Shengshu, Wang Li            , Wang Yunsheng, Ye Gongchui, Ye Shengtao, Ye Laishi, Zhu Xuefan, Lü Suxiang, Liu Chun, Shen Yanbing, Wu Lengxi, Shao Lizi, Zhou Youguang, Zhou Jianren, Zhou Yang, Zhou Xinwu, Luo Changpei, Lin Handa, Hu Qiaomu, Hu Yuzhi, Hu Sheng, Hu Yaobang, Fan Changjiang. Xia Yan, Wei Que, Chen Kehan, Zeng Zhaolun, Mei Yi, Mei Lanfang, Huang Songling, Dong Chuncai, Deng Tuo, Cai Chang, Li Jinxi, Lai Ruoyu, Qian Junrui, Dai Botao, Xiao San, Xiao Hua, Xie Juezai, Sa Kongliao, Wei Jiangong

1956年1月28日国务院全体会议第23次会议上决定成立中央推广普通话工作委员会,并且通过任命了它的组成人员,决定它的工作机关设在中国文字改革委员会。
特此通知。

附件: 中央推广普通话工作委员会名单一份

中央推广普通话工作委员会名单

主 任:陈 毅
副主任:郭沫若 康 生 吴玉章 陆定一 林 枫
张奚若 舒舍予
委 员:丁西林 丁声树 王 力 王芸生 叶恭绰
叶圣陶 叶籁士 朱学范 吕叔湘 刘 春
沈雁冰 吴冷西 邵力子 周有光 周建人
周 扬 周新武 罗常培 林汉达 胡乔木
胡愈之 胡 绳 胡耀邦 范长江 夏 衍
韦 愨 陈克寒 曾昭抡 梅 益 梅兰芳
黄松龄 董纯才 邓 拓 蔡 畅 黎锦熙
赖若愚 钱俊瑞 戴伯韬 萧 三 萧 华
谢觉哉 萨空了 魏建功

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s